Obchodní podmínky společnosti BSC CZECH s.r.o.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností BSC CZECH s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno 602 00 Brno, IČO: 06066267, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 99768 (dále jen „Prodávající“). Internetový obchod je provozován na následujících internetové adrese www.oholenijakopomasle.cz a to prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího přes Webové rozhraní obchodu, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních stran s Kupní smlouvou související.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Spotřebitel“).
 4. Pro účely těchto Obchodních podmínek se podnikatelem rozumí každá osoba uzavírající Kupní smlouvu v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, popřípadě osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Podnikatel“).
 5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat výhradně v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.
 6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit a doplňovat, a to v celém jejich rozsahu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 7. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Objednání zboží a uživatelský účet

 1. Kupující může objednávat veškeré Prodávajícím nabízené zboží (dále jen „Zboží“) a to i bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu. Kupující může na základě registrace ve Webovém rozhraní obchodu po přihlášení vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Kupující objednávat Zboží a provádět další úkony s tímto spojené. Jedná se zejména o editaci osobních a doručovacích údajů.
 2. Kupující je při objednávání zboží a při registraci povinen uvádět všechny potřebné údaje správně a pravdivě. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v Uživatelském účtu Kupujícího, je Kupující povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost jím uvedených údajů. Prodávající má za to, že údaje uvedené při objednávání zboží a v Uživatelském účtu Kupujícího jsou správné a pravdivé.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen elektronickou adresou jako přihlašovacím jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“). Kupující je povinen chránit své Přístupové údaje a neposkytovat je třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Kupujícím.
 4. Kupující rovněž není oprávněn umožnit využívání svého vlastního Uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popřípadě třetích osob odpovědných za správu tohoto vybavení.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Pro objednání Zboží Kupující vyplní objednávkový formulář (dále jen „Objednávka“) ve Webovém rozhraní obchodu.
 2. Zboží nabízené prostřednictvím Webového rozhraní obchodu je nabídkou Zboží, která je pouze informativního charakteru. Nabídka zboží se, bez dalšího, nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně nabízeného Zboží.
 3. Kupující je povinen v Objednávce úplně, správně a pravdivě vyplnit osobní údaje a údaje potřebné pro doručení a dodání Zboží. Kupující je povinen před odesláním Objednávky zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost všech údajů potřebných pro odeslání Objednávky. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost všech údajů uvedených v Objednávce. Tyto údaje jsou Prodávajícím považovány za správné.
 4. Odeslání Objednávky Kupujícím je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky potvrdí její obdržení Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, nebo v Uživatelském účtu Kupujícího (dále jen „Potvrzení Objednávky“). Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena k okamžiku doručení Prodávajícím Potvrzení Objednávky Kupujícímu.
 5. Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen, v závislosti na charakteru Objednávky (zejména množství Zboží, vyšší náklady na dodání Zboží apod.) před přijetím nabídky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky. Nepotvrdí-li v tomto Kupující Objednávku, má Prodávající právo odstoupit od dalšího jednání o uzavření Kupní smlouvy, přičemž takové jednání nelze považovat za nepoctivé jednání ve smyslu § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
 6. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.
 7. Odesláním Objednávky nebo následným uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky byl Kupující dostatečným způsobem před odesláním Objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.
 8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen Kupní smlouvu uzavřít, a to zejména v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele Zboží, došlo k chybě ve skladovém hospodářství, nebo Kupujícím je osoba, která již dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu nebo Obchodní podmínky.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy nebo odstoupit od Kupní smlouvy zejména v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží, nebo došlo k chybě ve skladovém hospodářství. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou Kupní cenu, bude mu již zaplacená částka převedena zpět na účet ze kterého byla tato částka odeslána a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena nabízeného Zboží zahrnuje daň z přidané hodnoty a všechny související poplatky, s výjimkou nákladů na doručení Zboží (dále jen „Kupní cena“).
 2. Náklady na doručení (dále jen „Náklady na doručení“) Zboží jsou vždy ke každé jednotlivé objednávce Webovým rozhraním obchodu vypočítány individuálně vzhledem k množství Zboží jeho váze a vzdálenosti Kupujícího.
 3. Kupní cenu a Náklady na doručení Zboží (dále jen „Cena objednávky“) Kupující uhradí Prodávajícímu (i) prostřednictvím dobírky, (ii) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2201222442/2010 (dále jen „Účet“).
 4. Cena objednávky je splatná bez zbytečného odkladu po odeslání Objednávky, přičemž Prodávající není povinen Zboží odeslat před obdržením platby od Kupujícího.
 5. Při volbě platby bankovním převodem uhradí Kupující Cenu objednávky před odesláním Objednávky na bankovní Účet Prodávajícího. Pro vyřízení Objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo Objednávky a který Kupující získá při dokončení Objednávky. V případě platby za Zboží formou bankovního převodu se považuje Kupní cena a Náklady na doručení za uhrazené dnem, kdy došlo k připsání Ceny objednávky na Účet Prodávajícího.
 6. Není-li Prodávajícím uvedeno jinak, případné slevy z Kupní ceny nelze vzájemně kombinovat ani uplatňovat opakovaně.
 7. Kupující souhlasí s vystavením daňového dokladu a účtenky ščv elektronické podobě a jeho zasláním na elektronickou adresu uvedenou v Objednávce.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel má v souladu s § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží.
 2. Spotřebitel dle § 1837 písm. g) Občanského zákoníku v případech, kdy se jedná o Zboží v uzavřeném v obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit.
 3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář, který je k dispozici zde. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Spotřebiteli v elektronické podobě jeho přijetí dle § 1830 Občanského zákoníku.
 4. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy zašle Prodávajícímu nepoužité a nepoškozené Zboží v originálním obalu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy.
 5. Prodávající je povinen vrátit Spotřebiteli Kupní cenu včetně nákladů na doručení Zboží (dále jen „Peněžní prostředky“) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, a to na bankovní účet, který je Spotřebitel povinen písemně Prodávajícímu sdělit nejpozději při vrácení Zboží. V případě, že Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 6. Prodávající není povinen vrátit Spotřebiteli Peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo než bude Zboží Prodávajícímu doručeno.
 7. V případě, že vrácené Zboží není kompletní, je bez obalu, je prokazatelně použité či poškozené nebo náklady na dodání Zboží přesáhly nejlevnější nabízený způsob dodání Zboží má Prodávající vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Spotřebiteli vůči Prodávajícímu na vrácení Peněžních prostředků. Prodávající v takovém případě vrací Spotřebitel jen takto snížené Peněžní prostředky.
 8. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto Zboží Prodávajícímu, nebude Zboží přijato, případně bude na náklady Kupujícího zasláno zpět.

Dodání Zboží

 1. Způsob doručení a dodání Zboží vybírá Kupující z možností nabízených Prodávajícím, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob doručení Zboží smluven na základě jiného požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému Zboží okamžikem jeho převzetí po úplném zaplacení Kupní ceny a Nákladů na doručení. K tomuto okamžiku na Kupujícího také přechází nebezpečí škody na Zboží. Při přepravě Zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody předáním Zboží dopravci dle § 2123 odst. 1 Občanského zákoníku.
 3. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od dopravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušený, a že Zboží převzal bez závad.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Odpovědnost za vady

 1. Odpovědnost Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá́ Kupujícímu za to, že Zboží nemá vady ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku.
 2. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě se smluvním ujednáním, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu výrobek uvedl do stavu odpovídajícímu smluvnímu ujednání, a to opravou či poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu z Kupní ceny. Pokud dojde k podstatnému porušení smluvního ujednání, má Kupující rovněž právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit. Předchozí věta se ovšem nepoužije pro případy, kdy Kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé péče poznat již při uzavření Kupní smlouvy.
 3. V případě, že Kupující zjistí jakékoliv poškození Zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od převzetí zásilky, a to na e-mailovou adresu info@bscczech.cz.
 4. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady lze uplatnit u Prodávajícího na adrese: BSC CZECH s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno 602 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované́ Zboží.
 5. Je-li Kupujícím Spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží dle § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení (včetně kódu) a veškeré součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně veškerého obsahu, designu, videa, fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude užívat programové vybavení ani další součásti tvořící Webové́ rozhraní obchodu, zasahovat do nich ani vykonávat jakoukoliv činnost, která by takové užívání nebo zásahy mohla umožnit jemu či třetím osobám.
 2. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít jakýkoli vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je Kupující oprávněn užívat jen v rozsahu, který nezasahuje do práv Prodávajícího či třetích osob, a který je v souladu s jeho určením.
 3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití Webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

Doručování

 1. Není-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to dle volby odesílatele buď elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.
 2. Zásilka je doručena v případě:
  1. doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);
  2. doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
  3. doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněna za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
  4. doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

Ochrana a zpracování osobních údajů

 1. Při nakládání s osobními údaji Kupujícího postupuje Prodávající v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolu s dalšími právními předpisy.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, pohlaví, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, elektronická adresa a v případě Podnikatele rovněž i IČO, DIČ a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a vedení Uživatelského účtu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou k uzavření Kupní smlouvy.
 3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (dále jen „Zpracovatel“).
 4. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě.
 5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo Zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu v rozporu se zákonem, může:
  1. požadovat od Prodávajícího či Zpracovatele vysvětlení;
  2. požadovat, od Prodávajícího či Zpracovatele odstranění závadného stavu.
 6. Požádá-li Kupující o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informací od Kupujícího požadovat přiměřenou úhradu ve výši nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.
 7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s ukládáním souborů tzv. cookies na jeho zařízení. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující tyto soubory ručně smazat, blokovat či zcela zakázat.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva, jakož i práva a povinnosti smluvních stran při užívání Webového rozhraní obchodu se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem.
 2. Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek, jehož smysl a účel se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení, samotné Kupní smlouvy ani Obchodních podmínek. Změny, doplňky a dodatky ke Kupní smlouvě vyžadují písemnou formu.
 3. Pokud vztah založený na základě Kupní smlouvy obsahuje přeshraniční prvek, pak se Prodávající a Kupující, dohodli že Kupní smlouva a veškeré vztahy se od ní odvíjející řídí českým právem, s vyloučením všech kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Kontaktní údaje Prodávajícího: BSC CZECH s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno 602 00 Brno, IČO: 06066267, @mail: info@bscczech.cz.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě projednání jakýchkoli sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím je dána pravomoc soudům České republiky. V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svojí stížností na Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy info@bscczech.cz.
 9. Případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím je možné řešit mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující kontaktovat Českou obchodní inspekci nebo spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Přílohy

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.pdf